J-Tech Inverter

1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X9XEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện 65%
•Chế độ Baby Sleep
1HP
2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X18XEW So sánh
•Tiết kiệm điện 65%
•Chế độ Baby Sleep
•Cấp 5 hiệu suất năng lượng
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X12XEW So sánh
•Công suất 1.5HP
•Tiết kiệm điện 65%
•Chế độ Baby Sleep
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X12STW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Chế độ Best Sleep
2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X18VEW So sánh
•Vận hành êm ái
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X12UEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện 65%
•Chế độ Best Sleep
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X12VEW So sánh
•Vận hành êm ái
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X9UEW So sánh
•Công suất 1HP
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện 65%
1HP
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X25VEW So sánh
•Tiết kiệm điện 60%
•Vận hành êm ái
•Chế độ Best Sleep
1HP
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X9STW So sánh
•Công suất 1HP
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
1HP
2.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X24VEW So sánh
•Vận hành êm ái
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X18UEW So sánh
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
•Cấp 5 hiệu suất năng lượng
2HP
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X9VEW So sánh
•Tiết kiệm điện 60%
•Vận hành êm ái
•Chế độ Best Sleep
1HP