J-Inverter có PCI

2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP18YMW Compare
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13YMW Compare
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10YMW Compare
1HP
2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP18WMW Compare
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13WMW Compare
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10WMW Compare
1HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13UHW Compare
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10UHW Compare
1HP