Máy Giặt

ES-X105HV-S Compare
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
ES-Y100HV-S Compare
•Khối lượng giặt 10kg
•Chương trình vệ sinh lồng giặt
•J-Tech Inverter
ES-Y90HV-S Compare
•Khối lượng giặt 9kg
•Chương trình vệ sinh lồng giặt
•J-Tech Inverter
9KG
ES-FK1252PV-S Compare
•Khối lượng giặt 12.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK1054PV-S Compare
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-X95HV-S Compare
•Khối lượng giặt 9.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
ES-FK1252SV-G Compare
•Khối lượng giặt 12.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK852EV-W Compare
•Khối lượng giặt 8.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
8.5
ES-FK1054SV-G Compare
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK852SV-G Compare
•Khối lượng giặt 8.5 kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
8.5
ES-FK954SV-G Compare
•Khối lượng giặt 9.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
9.5

Washing Machine

ES-W110HV-S Compare
•LED display
•Eco Drum washing tub without holes
•Ag +. silver coated laundry tray
ES-W102PV-H Compare
•Washing weight 10,2kg
•LED display
•Eco Drum washing tub without holes
ES-W100PV-H Compare
•Washing weight 10kg
•LED display
•Eco Drum washing tub without holes
ES-W95HV-S Compare
•Washing weight 9,5kg
•LED display
•Eco Drum washing tub without holes
ES-W90PV-H Compare
•Eco shower rines: Discharge savings
•Ag+ . silver coated washing tray
•Pump-up drum without holes
9KG
ES-W82GV-H Compare
•Eco shower rines: Discharge savings
•Ag+ . silver coated washing tray
•Pump-up drum without holes
ES-W80GV-H Compare
•Eco shower rines: Discharge savings
•Ag+ . silver coated washing tray
•Pump-up drum without holes
8KG
ES-W78GV-G Compare
•Eco shower rines: Discharge savings
•Ag+ . silver coated washing tray
•Pump-up drum without holes
ES-W78GV-H Compare
•Eco shower rines: Discharge savings
•Ag+ . silver coated washing tray
•Pump-up drum without holes