Nắp rời

2.8L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D28SV-CH/CR Compare
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D22SV-CH/CR Compare
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D18SV-CH/CR Compare
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP RỜI KSH-228SNV-SF Compare
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP RỜI KSH-218SNV-SF Compare
5L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D55V Compare
5L
10L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D1010V Compare
10L
7L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D77V Compare
7L
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-222V Compare
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D22V Compare
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D19V Compare
2.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D40V Compare
2.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D28V Compare
1.1L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D11V Compare
0.6L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D06V Compare
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D18V Compare
1.5L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D15V Compare