Nắp rời

2.8L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D28SV-CH/CR So sánh
•Dung tích 2.8L
•Công suất 1000W
•Giữ ấm 5 giờ
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D22SV-CH/CR So sánh
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D18SV-CH/CR So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP RỜI KSH-228SNV-SF So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 850W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP RỜI KSH-218SNV-SF So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
7L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D77V So sánh
•Dung tích 7L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
7L
5L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D55V So sánh
•Dung tích 5L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
5L
10L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D1010V So sánh
•Dung tích 10L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
10L
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-222V So sánh
•Dung tích 2,2L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
2.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D28V So sánh
•Dung tích 2,8L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D22V So sánh
•Dung tích 2,2L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D19V So sánh
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
•Có muỗng xới cơm
2.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D40V So sánh
•Dung tích 3,8L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
1.5L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D15V So sánh
•Dung tích 1,5L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
1.1L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D11V So sánh
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
•Có muỗng xới cơm
0.6L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D06V So sánh
•Dung tích 0,6L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D18V So sánh
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ