Nắp rời

2.8L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D28SV-CH/CR So sánh
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D22SV-CH/CR So sánh
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI KSH-D18SV-CH/CR So sánh
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP RỜI KSH-228SNV-SF So sánh
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP RỜI KSH-218SNV-SF So sánh
7L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D77V So sánh
7L
5L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D55V So sánh
5L
10L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D1010V So sánh
10L
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-222V So sánh
2.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D28V So sánh
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D22V So sánh
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D19V So sánh
2.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D40V So sánh
1.5L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D15V So sánh
1.1L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D11V So sánh
0.6L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D06V So sánh
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP THÉP KHÔNG GỈ KSH-D18V So sánh