Máy Photocopy Đa Chức Năng

BP-50C55 So sánh
•Tốc độ in: 55 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-50C45 So sánh
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-50C36 So sánh
•Tốc độ in: 36 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-50C31 So sánh
•Tốc độ in: 31 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 18 giây
BP-50C26 So sánh
•Tốc độ in: 26 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 18 giây
BP-60C45 So sánh
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-60C36 So sánh
•Tốc độ in: 36 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-60C31 So sánh
•Tốc độ in: 31 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 18 giây
BP-70C65 So sánh
•Tốc độ in: 65 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-70C55 So sánh
•Tốc độ in: 55 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-70C45 So sánh
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-50M65 So sánh
•Tốc độ in: 65 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-50M55 So sánh
•Tốc độ in: 55 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-50M45 So sánh
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 14 giây
BP-50M31 So sánh
•Tốc độ in: 31 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 13 giây
BP-70M65 So sánh
•Tốc độ in: 65 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-70M55 So sánh
•Tốc độ in: 55 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-70M45 So sánh
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 14 giây