Máy Photocopy Đa Chức Năng

•Tốc độ in: 60 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 31 giây.
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 31 giây.
•Tốc độ in: 40 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 20 giây.
•Tốc độ in: 30 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 20 giây.
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 31 giây.
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 31 giây.
•Tốc độ in: 26 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 20 giây.
MX-M7570 So sánh
•Tốc độ in: 75 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Bộ nhớ: 5 GB (copy/print shared); 500 GB HDD.
MX-M6570 So sánh
•Tốc độ in: 65 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Bộ nhớ: 5 GB (copy/print shared); 500 GB HDD.
MX-M1206 So sánh
•Tốc độ in: 120 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 200 giây.
MX-M1056 So sánh
•Tốc độ in: 105 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Bộ nhớ: 6 GB (copy/print shared); 1 TB HDD.
MX-M6071 So sánh
•Tốc độ in: 60 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 18 giây.
MX-M5071 So sánh
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Thời gian khởi động máy: 16 giây.
•Bộ nhớ: 5 GB (copy/print shared).
MX-M4071 So sánh
•Tốc độ in: 40 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Bộ nhớ: 5 GB (copy/print shared).
MX-M6051 So sánh
•Tốc độ in: 60 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Bộ nhớ: 5 GB (copy/print shared).
MX-M4051 So sánh
•Tốc độ in: 40 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Bộ nhớ: 5 GB (copy/print shared).
BP-30M31 So sánh
•Tốc độ in: 31 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 19 giây.
BP-30M28 So sánh
•Tốc độ in: 28 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 19 giây.
BP-20M28 So sánh
•Tốc độ in: 28 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD dễ sử dụng.
•Bộ nhớ: tối đa 1 GB.
BP-20M24 So sánh
•Tốc độ in: 24 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD dễ sử dụng.
•Bộ nhớ: tối đa 1 GB.