Tạo ion / lọc khí cho xe hơi

IG-NX2E-B So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Thể tích sử dụng: < 3,6m³
IG-NX2E-A So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Thể tích sử dụng: < 3,6m³
IG-NX2E-W So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Thể tích sử dụng: < 3,6m³
IG-GC2E-N So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Chế độ làm sạch nhanh
IG-GC2E-B So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Chế độ làm sạch nhanh
IG-GC2E-P So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Chế độ làm sạch nhanh