Tạo ion & lọc khí PUREFIT cao cấp

FP-S42V-L So sánh
• Lọc đến 99% bụi siêu mịn từ 0.1µm, tích hợp AIoT
• Mật độ ion: 7000 ion/cm³
• Diện tích phòng đề xuất: <30 m²
FP-S40V-T/W So sánh
• Lọc đến 99% bụi siêu mịn từ 0.1µm
• Mật độ ion: 7000 ion/cm³
• Diện tích phòng đề xuất: <30 m²
FX-S120V-H/W So sánh
• Lọc đến 99% bụi siêu mịn từ 0.02µm
• Mật độ ion: 25000 ion/cm³
• Diện tích phòng đề xuất: < 84 m²