Tạo ion lọc khí & hút ẩm

DW-J27FV-S So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 7,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 67m²
DW-D20A-W So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 7,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 50m²
DW-E16FA-W So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 7,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 38m²
DW-D12A-W So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 7,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 25m²