Điều hòa diệt khuẩn PCI

AH-XP18BSW So sánh
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
2HP
AH-XP13BSW So sánh
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
AH–XP10BSW So sánh
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
1HP
AH-XP18YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
2HP
AH-XP13YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
AH-XP10YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP