J-Inverter có PCI

2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP18YMW So sánh
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13YMW So sánh
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10YMW So sánh
1HP
2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP18WMW So sánh
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13WMW So sánh
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10WMW So sánh
1HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13UHW So sánh
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10UHW So sánh
1HP