Âm trần Casette

17.100 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A18UCW So sánh
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
42.700 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A42UCW So sánh
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
36.000 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A36UCW So sánh
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
29.000 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A30UCW So sánh
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
23.900 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A24UCW So sánh
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A