Âm trần Casette

23.900 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A24UCW So sánh
17.100 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A18UCW So sánh
42.700 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A42UCW So sánh
36.000 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A36UCW So sánh
29.000 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A30UCW So sánh